Reklamáció

Reklamációs Szabályzat

kereskedelmi társaság neve:

Dům a zahrada Ježek s.r.o.

székhely: Ledce 99, 330 14 Ledce u Plzně, Cseh Köztársaság

Statisztikai számjel: 02906007, Adószám: CZ02906007

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Pilseni Kerületi Bíróság, C nyilvántartási osztály, 29680 betét

jogosultság termékek online értékesítésére a www.jeza.hu internetes címen

(továbbiakban „eladó“) 

1 ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1       Jelen reklamációs szabályzat a 89/2012-es törvényrendelet, a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban "PTK") és a 634/1992-es felhasználóvédelmi törvény (továbbiakban "törvény") alapján lett kidolgozva és azon használati árucikkekre (továbbiakban "áru") vonatkozik, amelyek esetleges hibáiért a jótállási időszak alatt az eladó felelősséget vállal (továbbiakban "garancia").


1.2    A reklamációs szabályzat elválaszthatatlan részét képezi az Általános Szerződési Feltételeknek. A vételi szerződés megkötésével a vevő beleegyezik az ÁSZF-ben és a Reklamációs Szabályzatban foglaltakba, valamint kijelenti, hogy ezeket alaposan ismeri.


1.3      Az eladó internetes áruház kliense, vagy vevő-felhasználó, vagy vevő-vállalkozó minőségben jelenik meg, aki a szerződéskötés során a maga vállalkozói minőségében szerződik. A vevő-felhasználó és a vevő-vállalkozó a továbbiakban, mint "vevő" jelenik meg.


1.4      Az eladó a vételi szerződés megkötése és a benne foglaltak teljesítése során a maga vállalkozói mivoltában jelenik meg. Az eladó olyan vállalkozó, aki közvetlenül vagy közvetetten a vevőnek termékeket és szolgáltatást nyújt.

 

2 MINŐSÉGRE VONATKOZÓ GARANCIA

2.1      Az eladó garantálja a vevőnek, hogy az áru az átvételkor hibátlan. Leginkább pedig azt, hogy az áru az átvétel pillanatában:

 1. azokkal a tulajdonságokkal bír, amelyekben a felek megegyeztek, ha pedig nem történt megegyezés, akkor az eladó, vagy gyártó által reklámozott tulajdonságai vannak,
 2. arra a célra alkalmas, amelyet az eladó feltűntet, vagy amelyre az adott jellegű tárgyak általában használatosak,
 3. milyenségében, vagy kivitelezésében megfelel a megegyezett mintának, ha a kialakítás, vagy kivitelezés előre megegyezett minta alapján történt,
 4. megfelelő mennyiségben, mértékben, vagy tömegben van,
 5. megfelel a törvényi előírásoknak.

2.2    Az áruhoz számla, és egyes termékekhez pedig garancialevél is van társítva. Ha az áruhoz nincs garancialevél társítva, a reklamáció érvényesítésére a számla szolgál.

2.3    A vevő köteles az eladótól (szállítótól) való személyes átvételkor az áru teljességét és a csomagolás hibátlanságát alaposan átellenőrizni (a fuvarlevél alapján).

 

3 A GARANCIAVÁLLALÁSBÓL FAKADÓ JOGOK

3.1   Az áru, vagy annak csomagolásának nyilvánvaló károsodását azonnal jelezni kell a szállítónak, valamint azokat az átadási protokolon (fuvarlevélen) is fel kell tűntetni. A vevő nem köteles az ilyen árut a kiszállítótól átvenni, valamint az észlelt meghibásodásról azonnal tájékoztatja az eladót. A vevő az átvétel napján alaposan leellenőrzi az áru hibátlanságát és a tartozékok hiánytalanságát.

A személyes átvételkor az áru esetleges hibáit az átvétel pillanatában kell jelenteni, mivel innentől kezdve az eladó nem vállal felelőséget a keletkezett hibákért. Ha a vevő az átvételkor nem nézi át az árut, akkor bizonyítania kell, hogy a szóban forgó hibák már az átvételkor jelen voltak. Természetesen a vevő jogosult a termék későbbi reklamációjára is, viszont ilyenkor az eladónak lehetősége nyílik bizonyítani, hogy a vételi szerződésben foglaltaknak eleget tett. 

3.3    Az áru reklamációját a vevő a következő címen érvényesítheti: Ledce 99, 330 14 Ledce u Plzně, vagy a reklamált árut futárszolgálattal is elküldheti az adott címre.

3.4   Abban az esetben, ha a vevő a meghibásodás kijavítását kéri, akkor a garancialevélben feltüntetett szolgáltatóhoz is fordulhat, amivel meggyorsíthatja reklamációja lefolyását.

3.5    Abban az esetben, ha a vevő az árut az eladónak, vagy a szervizközpontnak futárszolgálattal szeretné eljuttatni, célszerű a saját érdekében a reklamált árut megfelelő csomagolásba csomagolnia, hogy ne keletkezzenek rajta további hibák. Törékeny áru esetén célszerű ezt a megfelelő szimbólummal jelezni. A csomagnak tartalmaznia kell a reklamált terméket és annak minden tartozékát. Ajánlatos a számla másolatát, a meghibásodás pontos és részletes leírását valamint a vevő elérhetőségeit is csatolni. Nagyobb méretű áru esetén célszerű egyénileg megegyezni az eladóval (szerelő házhoz hívása, stb.)

3.6    A vevő köteles egyértelműen bizonyítani, hogy a termék az internetes áruházban lett megvásárolva. Ideális a számla eredeti példányának, vagy a rendesen kitöltött garancialevélnek a felmutatása.

3.7    A vevő kérésére az eladó törvényileg meghatározott keretek között köteles írásos igazolást adni a hibás termékkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséről. A garancialevélben fel kell tüntetni az eladó nevét, telephelyét és statisztikai számjelét. Ha a tárgy milyensége azt lehetővé teszi, akkor a garancialevél helyett elegendő a vevő számára kiállítani egy bizonylatot, ami bizonyítja a termék megvételét és tartalmazza a garancialevélben foglalt adatokat. Ha a törvényileg meghatározott jótállási időszaknál hosszabb ideig tartó garanciáról van szó, akkor az eladó a garancialevélben meghatározza a jótállás tárgyát és idejét.

 

4 A GARANCIAVÁLLALÁS KIVÉTELEI

4.1     Az eladó a következő esetekben nem felel az áru hibáiért:

 1. az áru mechanikus meghibásodása;
 2. a vevő idézte elő a meghibásodást, ami a termék nem megfelelő használatából, tárolásából, karbantartásából, vagy egyéb módon történt mechanikus rongálásából ered, vagy az átvétel idején észlelt meghibásodás a termék árának csökentését vonta maga után; 
 3. a termék elhasználódás következtében hibásodott meg, vagy ha ez az áru milyenségéből fakad;
 4. ha használt áruról van szó, és a hiba a használat vagy elhasználódás mértékének felel meg;
 5. a hiba nem szakszerű szerelés, használat, vagy elhanyagolt karbantartás következménye;
 6. nem kvalifikált módosítás végrehajtásának következménye;
 7. az eladó, vagy a gyártó által meghatározott, nem megfelelő hőmérsékletű, poros, nyirkos, vegyi és mechanikus közeghatásoknak való kitétel következménye;
 8. magassabb hatalom következménye;
 9. a használati utasításban, a csomagoláson vagy a garancialevélen feltüntetett használati utasításokkal összeegyeztethetetlen használat következménye;
 10. az általánosan ismert használati szabályokkal ellentétes használat következménye;
 11. ha a felmutatott garancialevél az adatmódosítás jeleit mutatja, vagy a termék gyártási száma eltér a garancialevélben feltüntetettől.

4.2     Az ajándékokra, amelyeket az eladó a vevőnek egy másik termék vásárlása mellé nyújt nem vonatkozik garancia. A szerződéstől való elállás esetén a vevő köteles az ajándékba kapott terméket eredeti állapotában visszaszolgáltatni.

 

5 JÓTÁLLÁSI IDŐ

5.1    A vevő a reklamációra való jogával az áru átvételétől (a számlán, vagy garancialevélen feltüntetett dátumtól) számított huszonnégy hónapon belül élhet. Ha a hiba az átvételt követő hát hónap során mutatkozik meg, akkor úgy tekintenek rá, hogy a termék már az átvételkor is hibás volt, ha az ellenkezője be nem bizonyosodik. Használt termék vásárlása esetén a garancia 24 hónapot tesz ki. A vevő-vállalkozó számára a jótállási idő  tizenkét hónap.


5.2      A jótállási idő a termék átvételétől számítódik. A jótállási idő a termék szervizelési idejével meghosszabbodik. A garanciális szerviz keretén belül történő termékcsere esetén az eredeti jótállási idő folytatódik.


5.3     Ha a vásárolt terméket szakembernek kell üzembe helyezni, akkor a jótállási idő az üzembe helyezéssel kezdődik, abban az esetben, ha a vevő az üzembe helyezést legkésőbb 3 héten belül lebonyolítja. Az üzembe helyezés időpontja az üzembe helyezésről szóló bizonylaton van feltüntetve, amit a vevő kézhez kap. A jótállási időszak kezdete tehát, csak abban az esetben tolódik, ha a fentebb leírt feltételek teljesülnek. Ha bármelyik nem teljesül, akkor a jótállás az átvétel időpontjától számítódik. 

 

6 A REKLAMÁCIÓ ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK MÓDJA

6.1    A termék cseréjéhez való jog, akkor is megilleti a vevőt, ha a hiba javítható, és a szervizelést követő ismételt megjelenése gátolja a vevőt a termék használatában, vagy több hiba jelentkezik egyszerre. Ebben az esetben a vevő jogosult a szerződéstől való elállásra. A hiba ismétlődése olyan esetben áll fenn, amikor a jótállási időszak során legalább két alkalommal javított hiba újra megjelenik. Ha a termék a reklamációt megelőzően legalább háromszor volt javítva, akkor úgy tekintenek rá, hogy több hibával küzd.


6.2    Ha a vevő nem áll el a szerződéstől, nem kéri a termék cseréjét, vagy javítását, akkor árkedvezményt kérvényezhet. A vevő abban az esetben is jogosult az árkedvezményre, ha az eladó nem tud számára hibátlan terméket biztosítani, nem tudja a hibás terméket megjavítani, vagy a hiba kiküszübülése jelentős nehézségekkel jár a vevő számára. 


6.3    A hiba kiküszöbölésére vonatkozó jog nem illeti meg a vevőt abban az esetben, ha az eladó előzőleg figyelmeztette, hogy a termék hibás, vagy a vevő maga okozta a hibát.


6.4     A vevőnek joga van elállni a szerződéstől minden olyan esetben, amelyet a PTK és a törvény taglal. Az elállás az eladó szemszögéből akkor válik érvényessé, ha a vevő erről szóló nyilatkozatát kézhez kapja és minden törvényileg előírt feltétel teljesül. A szerződéstől való elállás esetén a szerződés teljes mértékben felbontatik és a felek kötelesek mindent visszaszolgáltatni, amit a szerződés alapján egymásnak nyújtottak.
6.5      A szerződéstől való elállás esetén a vevő köteles az árut teljes egészében, és minden tartozékával együtt az eladónak visszaszolgáltatni.
6.6     Ha használt, vagy gyengébb minőségű, és ennek következtében olcsóbban értékesített áru hibásodik meg, akkor a vevő nem jogosult a termék cseréjére, csupán adekvált kedvezményt kaphat.

 

7 A REKLAMÁCIÓ ELINTÉZÉSE

7.1     A vevő reklamációját 30 napon belül el kell intézni, amennyiben a vevő és az eladó nem egyeznek meg hosszabb időszakban. A PTK ide illő határozatai alapján a reklamációs időszak a reklamáció érvényesítésének napját követő naptól számítódik. A reklamációs időszak lejárta után a vevő azonos jogokkal bír, mint ha a szerződés alapvető megszegéséről lenne szó. A 30 napos határidő nem kötelező a vevő-vállalkozóval szemben.


7.2      A vevő a reklamáció kimeneteléről az üzlet címén, vagy telefonszámán érdeklődhet.


7.3    A vevő köteles teljes mértékben együttműködni az eladóval, vagy a márkaszervizzel a reklamált hiba ellenőrzésével és kiküszöbölésével kapcsolatban (a termék kipróbálását és leszerelését is beleértve). A vevő a reklamáció érvényesítése idején köteles az árut és annak minden tartozékát tisztán és a higiéniai előírásoknak megfelelően átadni. 


7.4     A vevő köteles a reklamáció során a terméket teljes egészében átadni. Továbbá ajánlatos a vásárlást igazoló számlát, a pontos hibaleírást és az elérhetőségeket (lakcím, telefon, e-mail) is csatolni. Abban az esetben, ha a vevő a reklamált terméket nem teljes egészében mutassa be, és ily módon nem lehetséges a hiba  pontos ellenőrzése, avagy javítása, akkor a reklamáció lebonyolításának határideje, onnantól számítódik, hogy a hiányzó részeket pótolja.


7.5      A reklamációs folyamat elindulását követően a vevő írásos bizonylatot kap - reklamációs protokol, amely a reklamáció rendezésénél szükséges. A vevő köteles a reklamációs protokol kiírásánál feltüntetni minden szükséges adatot, amelyek teljességét és helyességét a protokol aláírásával igazolja. A reklamációs protokol tartalmazza a reklamáció időpontjára, tartalmára, lefolytatásának módjára vonatkozó információkat. Amennyiben a vevő a reklamált árut futárszolgálattal küldi, a reklamációs protokolt e-mailben küldjük számára.


7.6      A vevő jogosult a reklamációval kapcsolatban felmerülő költségeinek megtérítésére, miközben ezek a kiadások a lehető legkisebb mértékben vannak értve. Leginkább a reklamált termék postaköltségéről van szó. A vevő köteles ezen kiadásainak refundációját a lehető legrövidebb időn belül kérvényezni, legkésőbb viszont egy hónappal a reklamációs folyamat lezárását követően. 

8 A REKLAMÁCIÓ ELUTASÍTÁSA

8.1   Az eladó jogosult a reklamált termék elutasítására, amennyiben a termék, vagy annak részei nincsenek megtisztítva.


8.2  Az eladó jogosult elutasítani a reklamációt abban az esetben, ha az áru a higiéniai előírásokkal és az általános higiéniai elvekkel nincs összeegyeztethető állapotban.

 

9 A GARANCIÁLIS SZERVIZT KÖVETŐ ÁRUÁTVÉTEL

9.1   A reklamáció lebonyolítása után az eladó SMS-ben, e-mailben, vagy telefonon tájékoztatja a vevőt. Ha a termék futárszolgálattal érkezett, akkor azonos módon lesz visszaküldve a vevőnek.


9.2   Az eladó írásos bizonylatot ad ki, esetlegesen küld ki a vevőnek, amelyben a reklamáció lebonyolításának dátuma és módja, a reklamációs időszak hossza, az elvégzett javítás, vagy esetlegesen a reklamáció elutasításának oka is fel van tüntetve.


9.3    Az áru reklamáció utáni kiadásakor a vevő köteles felmutatni azt a bizonylatot, amit a reklamáció kezdetekor kapott, illetve igazolnia kell magát.

Ez a Reklamációs Szabályzat 2017. április 17-től hatályos. A reklamációs szabályok módosításának jogát fenntartjuk.

 

Kelt: 2017.IV.10.,Nekmír

Jan Ježek, vállalatigazgató

Letölthető: Reklamációs Szabályzat